Có 1 kết quả:

fèi rán

1/1

fèi rán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) depressed
(2) dejected