Có 1 kết quả:

fèi chú

1/1

fèi chú

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to abolish
(2) to abrogate
(3) to repeal