Có 1 kết quả:

zuò biāo zhóu

1/1

Từ điển Trung-Anh

coordinate axis