Có 1 kết quả:

zuò biāo

1/1

zuò biāo

phồn thể

Từ điển phổ thông

toạ độ

Từ điển Trung-Anh

see 坐標|坐标[zuo4 biao1]