Có 1 kết quả:

zuò tán huì

1/1

zuò tán huì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) conference
(2) symposium
(3) rap session