Có 1 kết quả:

Kù Gōng dǎng

1/1

Kù Gōng dǎng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

abbr. for Kurdistan Workers' Party 庫爾德工人黨|库尔德工人党[Ku4 er3 de2 Gong1 ren2 dang3]