Có 1 kết quả:

tíng zhǎng

1/1

tíng zhǎng

giản thể

Từ điển phổ thông

chủ toạ, người chủ trì

Từ điển Trung-Anh

presiding judge