Có 1 kết quả:

shù jī

1/1

shù jī

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) similar
(2) almost
(3) if only
(4) maybe