Có 1 kết quả:

shù jí shì

1/1

shù jí shì

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

title of the temporary position in the Hanlin Academy, conferred to meritorious candidates until the next examination