Có 1 kết quả:

shù zǐ

1/1

shù zǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) bastard
(2) commoner son of royalty