Có 2 kết quả:

Kāng ㄎㄤkāng ㄎㄤ

1/2

Kāng ㄎㄤ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

surname Kang

Từ ghép 58

Chuān duān Kāng chéng 川端康成Dù Kāng 杜康Fú tián Kāng fū 福田康夫Kāng bā 康巴Kāng bā dì qū 康巴地区Kāng bā dì qū 康巴地區Kāng bā Zàng qū 康巴藏区Kāng bā Zàng qū 康巴藏區Kāng bǎo 康保Kāng bǎo xiàn 康保县Kāng bǎo xiàn 康保縣Kāng dé 康德Kāng dìng 康定Kāng dìng xiàn 康定县Kāng dìng xiàn 康定縣Kāng duō lì zhā · Lài sī 康多莉扎賴斯Kāng duō lì zhā · Lài sī 康多莉扎赖斯Kāng Guǎng rén 康广仁Kāng Guǎng rén 康廣仁Kāng jiā 康佳Kāng kē dé 康科德Kāng lè 康乐Kāng lè 康樂Kāng lè xiàn 康乐县Kāng lè xiàn 康樂縣Kāng mǎ 康馬Kāng mǎ 康马Kāng mǎ xiàn 康馬縣Kāng mǎ xiàn 康马县Kāng nǎi dí kè 康乃狄克Kāng nài ěr 康奈尔Kāng nài ěr 康奈爾Kāng nài ěr Dà xué 康奈尔大学Kāng nài ěr Dà xué 康奈爾大學Kāng niè dí gé 康涅狄格Kāng niè dí gé zhōu 康涅狄格州Kāng píng 康平Kāng píng xiàn 康平县Kāng píng xiàn 康平縣Kāng qián zōng jiā fēng 康乾宗迦峰Kāng qiáo 康桥Kāng qiáo 康橋Kāng qū 康区Kāng qū 康區Kāng Shēng 康生Kāng sī tǎn chá 康斯坦察Kāng sī tǎn cí 康斯坦茨Kāng sī wéi ēn gé 康思維恩格Kāng sī wéi ēn gé 康思维恩格Kāng tuō ěr 康托尔Kāng tuō ěr 康託爾Kāng xī 康熙Kāng xī Zì diǎn 康熙字典Kāng xiàn 康县Kāng xiàn 康縣Kāng Yǒu wéi 康有为Kāng Yǒu wéi 康有為Wén Kāng 文康

kāng ㄎㄤ

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

khoẻ mạnh

Từ điển trích dẫn

1. (Tính) Yên ổn, bình an, an định. ◎Như: “an khang” 安康 yên ổn, “khang lạc” 康樂 yên vui.
2. (Tính) Giàu có, đầy đủ, phú dụ. ◎Như: “tiểu khang” 小康 (1) thời kì quốc gia xã hội từ từ ổn định, nhân dân bắt đầu được hưởng an lạc thái bình, (2) gia cảnh bắt đầu giàu có một chút, “khang niên” 康年 phong niên, năm được mùa, năm sung túc.
3. (Tính) Thân thể mạnh khỏe. ◎Như: “khang kiện” 康健 mạnh khỏe, “khang cường” 康強 khỏe mạnh.
4. (Tính) Bằng phẳng, rộng rãi, thuận tiện giao thông. ◎Như: “khang trang” 康莊 rộng rãi.
5. (Danh) Tên gọi tắt của tỉnh “Tây Khang” 西康.
6. (Danh) Họ “Khang”.

Từ điển Thiều Chửu

① Yên, như khang kiện 康健 yên mạnh.
② Ngã năm, chỗ năm lối đều qua gọi là khang 康, sáu lối đều qua gọi là trang 莊, đường xá trong phố rộng rãi sạch sẽ gọi là khang trang 康莊.

Từ điển Trần Văn Chánh

① Yên, khỏe: 安康 Mạnh khỏe, mạnh giỏi, yên lành; 建康 Khỏe mạnh, lành mạnh;
② Nhẹ và không chắc, xốp: 蘿蔔康了 Củ cải xốp rồi;
③ (văn) Ngả năm;
④ [Kang] (Họ) Khang.

Từ điển Nguyễn Quốc Hùng

Yên ổn bình thường — Vui vẻ.

Từ điển Trung-Anh

(1) healthy
(2) peaceful
(3) abundant

Từ ghép 94

ān kāng 安康Ān kāng dì qū 安康地区Ān kāng dì qū 安康地區Ān kāng Shì 安康市Àò kāng nà 奥康纳Àò kāng nà 奧康納Àò kāng nèi ěr 奥康内尔Àò kāng nèi ěr 奧康內爾Bǎo jiā kāng dì 宝嘉康蒂Bǎo jiā kāng dì 寶嘉康蒂Bǎo kāng 保康Bǎo kāng xiàn 保康县Bǎo kāng xiàn 保康縣Fù kāng 阜康Fù kāng shì 阜康市Fù shì kāng 富士康Fù shì kāng Kē jì Jí tuán 富士康科技集团Fù shì kāng Kē jì Jí tuán 富士康科技集團Hǎi kāng 海康hǎo kāng 好康jiàn kāng 健康Jiàn kāng 建康jiàn kāng bǎo xiǎn 健康保险jiàn kāng bǎo xiǎn 健康保險jiàn kāng jiǎn chá 健康检查jiàn kāng jiǎn chá 健康檢查jiàn kāng shí pǐn 健康食品jiàn kāng shòu sǔn 健康受损jiàn kāng shòu sǔn 健康受損jiàn kāng zhuàng kuàng 健康状况jiàn kāng zhuàng kuàng 健康狀況jīng shén jiàn kāng 精神健康kāng bái dù 康白度kāng bài yīn 康拜因kāng fù 康复kāng fù 康復kāng jiàn 康健kāng kāng wǔ 康康舞kāng lè 康乐kāng lè 康樂kāng nǎi xīn 康乃馨kāng píng 康平kāng qián shèng shì 康乾盛世kāng qiáng 康強kāng qiáng 康强kāng qú 康衢kāng tài 康泰kāng zhuāng dà dào 康庄大道kāng zhuāng dà dào 康莊大道Mǎ ěr kāng 馬爾康Mǎ ěr kāng 马尔康Mǎ ěr kāng xiàn 馬爾康縣Mǎ ěr kāng xiàn 马尔康县Mǎ ěr kāng zhèn 馬爾康鎮Mǎ ěr kāng zhèn 马尔康镇Máng kāng 芒康Máng kāng xiàn 芒康县Máng kāng xiàn 芒康縣měi luò xī kāng 美洛昔康Nán kāng 南康Nán kāng shì 南康市Ní kāng 尼康Péng Dìng kāng 彭定康quán mín jiàn kāng bǎo xiǎn 全民健康保险quán mín jiàn kāng bǎo xiǎn 全民健康保險Shā Zǔ kāng 沙祖康Tài kāng 太康Tài kāng xiàn 太康县Tài kāng xiàn 太康縣Wēi sī kāng xīn 威斯康辛Wēi sī kāng xīng 威斯康星Wēi sī kāng xīng zhōu 威斯康星州wén kāng huó dòng 文康活动wén kāng huó dòng 文康活動Wǔ kāng zhèn 武康鎮Wǔ kāng zhèn 武康镇Xī kāng 西康Xī kāng shěng 西康省Xiǎo kāng 小康xiǎo kāng shè huì 小康社会xiǎo kāng shè huì 小康社會xìng jiàn kāng 性健康yà jiàn kāng 亚健康yà jiàn kāng 亞健康Yǒng kāng 永康Yǒng kāng shì 永康市zǎo rì kāng fù 早日康复zǎo rì kāng fù 早日康復Zhāo pī yē pà kāng 昭披耶帕康Zhèn kāng 鎮康Zhèn kāng 镇康Zhèn kāng xiàn 鎮康縣Zhèn kāng xiàn 镇康县Zhōu Yǒng kāng 周永康