Có 1 kết quả:

kāng nǎi xīn

1/1

kāng nǎi xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) carnation or clove pink
(2) Dianthus caryophyllus (botany)