Có 1 kết quả:

kāng jiàn ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ

1/1

kāng jiàn ㄎㄤ ㄐㄧㄢˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) healthy
(2) fit

Một số bài thơ có sử dụng