Có 1 kết quả:

Kāng qū

1/1

Kāng qū

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

former Tibetan province of Kham, now split between Tibet and Sichuan