Có 1 kết quả:

Kāng qū ㄎㄤ ㄑㄩ

1/1

Từ điển Trung-Anh

former Tibetan province of Kham, now split between Tibet and Sichuan