Có 1 kết quả:

Kāng duō lì zhā · Lài sī ㄎㄤ ㄉㄨㄛ ㄌㄧˋ ㄓㄚ ㄌㄞˋ ㄙ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Rice (name)
(2) Condoleezza Rice (1954-) US Secretary of State from 2005