Có 1 kết quả:

Kāng bā

1/1

Kāng bā

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Khampa, subdivision of Tibetan ethnic group
(2) former Tibetan province of Kham, now split between Tibet and Sichuan