Có 1 kết quả:

Kāng bā dì qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

former Tibetan province of Kham, now split between Tibet and Sichuan