Có 1 kết quả:

Kāng bā Zàng qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

former Kham province of Tibet, now split between Tibet and Sichuan