Có 1 kết quả:

Kāng dé

1/1

Kāng dé

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

Immanuel Kant (1724-1804), German philosopher