Có 1 kết quả:

Kāng qiáo ㄎㄤ ㄑㄧㄠˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

Cambridge (city), from a poem by Xu Zhimo 徐誌摩|徐志摩