Có 2 kết quả:

Kāng lè ㄎㄤ ㄌㄜˋkāng lè ㄎㄤ ㄌㄜˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

Kangle county in Linxia Hui autonomous prefecture 臨夏回族自治州|临夏回族自治州[Lin2 xia4 Hui2 zu2 zi4 zhi4 zhou1], Gansu

Một số bài thơ có sử dụng