Có 1 kết quả:

Kāng xī Zì diǎn

1/1

Kāng xī Zì diǎn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

the Kangxi Dictionary, named after the Kangxi Emperor, who in 1710 ordered its compilation, containing 47,035 single-character entries