Có 1 kết quả:

yōng lù wú néng

1/1

Từ điển Trung-Anh

mediocre and incompetent