Có 1 kết quả:

Xià mén shì

1/1

Xià mén shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) Xiamen, subprovincial city in Fujian
(2) also known as Amoy