Có 1 kết quả:

lián chǐ

1/1

lián chǐ

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) honor and shame
(2) sense of honor