Có 1 kết quả:

chú gōng

1/1

chú gōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) kitchen helper
(2) assistant cook