Có 1 kết quả:

sī hùn

1/1

sī hùn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) to hang out together with (derog.)
(2) to mix with