Có 1 kết quả:

fèi wù xiāng

1/1

fèi wù xiāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) ash-bin
(2) litter-bin