Có 1 kết quả:

fèi wù diǎn xin

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) (coll.) a good-for-nothing
(2) loser