Có 1 kết quả:

guǎng chuán

1/1

guǎng chuán

phồn thể

Từ điển phổ thông

truyền bá rộng rãi, tuyên truyền

Từ điển Trung-Anh

to propagate

Một số bài thơ có sử dụng