Có 1 kết quả:

guǎng gào piàn

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) advertising film
(2) TV commercial