Có 1 kết quả:

guǎng yù shì

1/1

guǎng yù shì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

metropolitan city, South Korean analog of PRC municipality 直轄市|直辖市[zhi2 xia2 shi4]