Có 1 kết quả:

guǎng yù wǎng ㄍㄨㄤˇ ㄩˋ ㄨㄤˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) wide area network
(2) WAN