Có 1 kết quả:

guǎng chǎng

1/1

guǎng chǎng

phồn thể

Từ điển phổ thông

quảng trường

Từ điển Trung-Anh

(1) public square
(2) plaza

Một số bài thơ có sử dụng