Có 1 kết quả:

guǎng bō hé wèi zhī fú wù qì

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) Broadcast and Unknown Server
(2) BUS