Có 1 kết quả:

Guǎng chāng

1/1

Guǎng chāng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Guangchang county in Fuzhou 撫州|抚州, Jiangxi