Có 2 kết quả:

Guǎng dōngguǎng dōng

1/2

Guǎng dōng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

Guangdong province (Kwangtung) in south China, short name 粵|粤[Yue4], capital Guangzhou 廣州|广州

Một số bài thơ có sử dụng

guǎng dōng

phồn thể

Từ điển phổ thông

tỉnh Quảng Đông của Trung Quốc

Một số bài thơ có sử dụng