Có 1 kết quả:

guǎng fàn

1/1

guǎng fàn

phồn thể

Từ điển phổ thông

rộng rãi, tầm rộng lớn

Từ điển Trung-Anh

(1) extensive
(2) wide range