Có 1 kết quả:

guǎng mò

1/1

guǎng mò

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vast and empty

Một số bài thơ có sử dụng