Có 1 kết quả:

Guǎng mù tiān

1/1

Từ điển Trung-Anh

Virupaksa (on of the Four Heavenly Kings)