Có 1 kết quả:

guǎng mào

1/1

guǎng mào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

vast