Có 1 kết quả:

guǎng jiǎo

1/1

guǎng jiǎo

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) wide-angle
(2) panoramic
(3) fig. wide perspective
(4) panorama