Có 1 kết quả:

guǎng diàn

1/1

guǎng diàn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

(1) radio and television
(2) broadcasting