Có 1 kết quả:

yán shēn

1/1

yán shēn

phồn & giản thể

Từ điển phổ thông

duỗi ra, trải ra, căng ra

Từ điển Trung-Anh

(1) to extend
(2) to spread