Có 1 kết quả:

yán jiē

1/1

yán jiē

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

to receive sb

Một số bài thơ có sử dụng