Có 1 kết quả:

yán shí shè yǐng

1/1

Từ điển Trung-Anh

time-lapse photography