Có 1 kết quả:

tíng shì

1/1

tíng shì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

court examination, the top grade imperial exam