Có 1 kết quả:

jiàn dǎng

1/1

jiàn dǎng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

party-founding