Có 1 kết quả:

jiàn shāng

1/1

jiàn shāng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) construction company
(2) housebuilder