Có 1 kết quả:

jiàn chéng qū

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) built-up area
(2) urban area